Ten dokument zawiera informacje o tym, w jaki sposób, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe, które podają Państwo w związku z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem www.hats.com.pl, zawieraniem za jego pośrednictwem Umów Najmu oraz w związku z kontaktem z jego administratorem. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 1. Definicje

  1. [Terminy] Poniżej wymienione słowa mają na potrzeby tego dokumentu następujące znaczenie:
   1. Administrator – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HATS Lewandowski Sudoł sp.j. z siedzibą w Krakowie, adres: os. 2 Pułku Lotniczego 19/149, 31-868 Kraków, NIP: 675-175-59-72, adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 570-080-490 czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub  w godzinach od 10:00 do 15:00.

   2. Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu osoby przeglądającej Serwis, które umożliwiają przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych na urządzeniu, w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, monitorowania ruchu w Serwisie i pozyskiwania w ten sposób informacji o sposobie korzystania z Serwisu, co służy potrzebom analitycznym i statystycznym Administratora.

   3. Dane Osobowe – są to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

   4. Polityka Prywatności – ten dokument.

   5. OWU – ogólne warunki Umów Najmu zawieranych za pośrednictwem Serwisu www.hats.com.pl, dostępne pod adresem www.hats.com.pl/zasady/regulamin, określające warunki i zasady korzystania z Serwisu, warunki świadczenia drogą elektroniczną Usług za pośrednictwem Serwisu oraz zasady zawierania na odległość Umowy Najmu.

   6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które formułuje m.in. obowiązki Administratora i Państwa uprawnienia.

   7. Serwis – Serwis Administratora dostępny pod adresem www.hats.com.pl, za pośrednictwem którego świadczone są drogą elektroniczną Usługi, wiążące się z możliwością przetwarzania Danych Osobowych.

  2. [Pojęcia zdefiniowane w OWU] Pozostałe terminy zapisane dużą literą, jeżeli kontekst wyraźnie nie stanowi inaczej, mają znaczenie nadane im w OWU.

 2. Kontakt

  1. [Dane adresowe] Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie, na adres siedziby Administratora, tj.: HATS Lewandowski Sudoł sp.j., os. 2 Pułku Lotniczego 19/149, 31-868 Kraków, mailowo na adres e-mail do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. [Kontakt telefoniczny] Z Administratorem można się skontaktować również telefonicznie pod numerem telefonu 570-080-490. Kontakt telefoniczny jest możliwy w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10:00 do 15:00.

  3. [Dopisek] W przypadku kontaktu w sprawie przetwarzania Danych Osobowych prosimy, żeby w miarę możliwości zamieścić w tytule wiadomości e-mail lub jako adnotację na kopercie słowa „Dane Osobowe” lub podobne oznaczenie wskazujące na sprawę dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych.

 3. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

  1. [Kategorie Danych] Administrator przetwarza Dane Osobowe podawane:
   1. w trakcie dokonywania rezerwacji Przedmiotu Najmu – obejmujące imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu do kontaktu oraz adres zamieszkania;

   2. w związku z procedurą zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy Najmu – obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, kontaktowy numer telefonu, dane rachunku bankowego lub karty płatniczej lub kredytowej w związku z dokonaniem płatności związanych z zawarciem Umowy Najmu;

   3. przy zapisywaniu się na Newsletter – obejmujące adres e-mail;

   4. w związku ze składaniem reklamacji – obejmujące imię, nazwisko, adres do korespondencji (pocztowy lub e-mail);

   5. w związku z podejmowanym z Administratorem kontaktem – takie Dane Osobowe mogą obejmować imię, nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail.

  2. [Dane Osobowe osób trzecich] Jeżeli w związku z korzystaniem z Serwisu podawane są jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres korespondencyjny), musi to następować jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i za zgodą i wiedzą tych osób.
  3. [Cel przetwarzania] Administrator przetwarza Dane Osobowe:
   1. przekazane w związku z dokonaną rezerwacją – w celu wykonania umowy o rezerwację; podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);

   2. przekazane w związku z zawarciem Umowy Najmu – w celu wykonania Umowy Najmu; podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność do wykonania Umowy Najmu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

   3. przekazane w momencie zapisu na Newsletter – w celu wysyłania Państwu naszego Newslettera oraz informowania Państwa o naszych towarach, usługach, promocjach – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

   4. przekazane w związku ze złożeniem reklamacji – w celu jej rozpatrzenia; podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania Umowy Najmu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także uzasadniony interes prawny Administratora polegający na możliwości ustosunkowania się do reklamacji i wykonania obowiązku prawnego udzielenia odpowiedzi na reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

   5. przekazane w związku z podejmowanym z Administratorem kontaktem – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w celach analitycznych i statystycznych; podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na możliwości realizowania komunikacji z osobami zgłaszającymi się z zapytaniami do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  4. [Dalsze podstawy przetwarzania] Podane Dane Osobowe mogą być także przetwarzane po zakończeniu Umowy Najmu w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, bądź w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, w szczególności w przypadku naruszenia OWU. W takim przypadku podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  5. [Dobrowolność] Podanie danych wskazanych w formularzu zamówienia wypełnianym w celu zawarcia Umowy Najmu jako wymagane jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Najmu, wobec czego niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania tych umów oraz Usług. Podanie danych wskazanych w OWU jako niezbędne do złożenia reklamacji jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.

 4. Czas przechowywania Danych Osobowych

  1. [Okres przechowywania] Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rezerwacji lub Umowy Najmu. Po zakończeniu trwania rezerwacji lub Umowy Najmu, Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych związanych z zawarciem i wykonaniem tych umów. Dane Osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z zawarciem umów.

  2. [Zgoda] Dane Osobowe przetwarzane w związku z udzieleniem zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, zamknięcia Serwisu lub rezygnacji ze świadczenia Usługi, której zgoda dotyczy.

  3. [Przedłużenie] Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  4. [Usunięcie lub anonimizacja] Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 5. Odbiorcy danych

  1. [Odbiorcy danych] Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty, z których wsparcia Administrator korzysta w związku ze świadczeniem Usług, w szczególności dostawcy usług IT (e-mail, hosting) oraz przedsiębiorstwa realizujące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne i doradcze, jak również przedsiębiorstwa świadczące usługi kurierskie i dostawcze.

  2. [Przekazanie poza EOG] Dane Osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, w celu wykonania umowy z osobą, której Dane Osobowe dotyczą bądź za jej zgodą.

 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. [Uprawnienia] W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich Danych Osobowych;

   2. prawo do żądania sprostowania swoich Danych Osobowych;

   3. prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;

   5. prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych;

   6. prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadku, w którym takie Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

   7. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   8. w przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  2. [Wykonywanie uprawnień] Uprawnienia wskazane powyżej są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO, które określają szczegółowo warunki i zakres korzystania z wymienionych uprawnień i ograniczenia w korzystaniu z nich.

  3. W przypadku, kiedy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (wysyłka Newsletter), mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w każdym momencie poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści przesyłanych Państwu wiadomości mailowych lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Cookies 

  1. [Cookies jako dane osobowe] Cookies nie służą do identyfikacji konkretnych osób, jednak dane takie jak identyfikator pliku cookie i informacje zebrane przez Cookies (np. adres IP), mogą w połączeniu z innymi danymi stanowić Dane Osobowe, wtedy ich administratorem jest Administrator.

  2. [Podstawa przetwarzania] Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa powyżej, w przypadku Cookies instalowanych za zgodą osoby odwiedzającej Serwis, jest zgoda takiej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku Cookies niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, podstawą przetwarzania jest niezbędność do świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu Serwisu Użytkownikom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  3. [Usuwanie Cookies] Cookies po upływie okresu swojej ważności, uzależnionego od przeznaczenia, zostają automatycznie usunięte wraz z zawartymi w nim danymi. Przed upływem okresu ważności Cookies można samodzielnie usunąć Cookies ze swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki.

  4. [Zgoda na Cookies] Za wyjątkiem Cookies niezbędnych do wykonania żądanych przez Użytkownika Serwisu Usług drogą elektroniczną, w przypadku których zgoda nie jest wymagana, zapisywanie na urządzeniu Cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Udzielenie i wycofanie zgody, jak również określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies, w tym ich całkowite blokowanie, następuje poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W razie zablokowania Cookies niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, może on ze względów technologicznych nie funkcjonować prawidłowo.

  5. [Rodzaje Cookies] Administrator w ramach Serwisu korzysta z następujących rodzajów Cookies:

   1. Cookies Techniczne, służące do tego, żeby umożliwić przeglądanie Serwisu, zapewnić jego bezpieczeństwo i umożliwić dostęp do usług świadczonych w Serwisie; ważność takich Cookies jest bardzo krótka, zazwyczaj trwa tyle, ile jedna sesja, a w przypadku ich zablokowania możliwa jest utrata możliwości wyświetlania Serwisu lub korzystania z usług dostępnych za jego pośrednictwem;

   2. Cookies służące badaniu oglądalności witryn, które umożliwiają uzyskanie statystyk odwiedzin; ważność takich Cookies zazwyczaj nie przekracza 13 miesięcy, a ich zablokowanie nie ma wpływu na korzystanie z Serwisu.

 8. Dodatkowe informacje

  1. [Web beacons] W ramach Serwisu mogą być również gromadzone dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

  2. [Adres IP] Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników Serwisu, które mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych oraz administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek Danymi Osobowymi Użytkowników.

 9. Postanowienia końcowe

  1. [Profilowanie] Dane Osobowe nie będą profilowane.

  2. [Bezpieczeństwo] Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, w szczególności Dane Osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy są szyfrowane.

  3. [Zmiany] Polityka Prywatności może podlegać zmianom.

  4. [Data] Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1.01.2022 r.

Czekamy na twój kontakt

Napisz lub zadzwoń, jeśli masz pytania.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 602 395 532